">
  Menu

 

 

 

 

To już 10 lat!

       Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej rozpoczęła swoją działalność edukacyjną 1 września 2004 roku.  Placówka prowadzona jest przez „Stowarzyszenie Nasza Gmina”.  Szkoła powstała z inicjatywy nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej. Mając świadomość postępującego niżu demograficznego i w związku z tym prawdopodobnej likwidacji ich szkoły w perspektywie kilku lat, zaproponowali przekształcenie placówki w niepubliczną (prowadzoną przez Stowarzyszenie “Nasza Gmina”). Jednocześnie wyszli z propozycją poszerzenia swojej oferty edukacyjnej o zorganizowanie klas integracyjnych i specjalnych. Zamysł ten również poparły władze Gminy, tym bardziej, że oznaczało to bezkonfliktowe rozwiązanie problemu Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej. Przychylnie patrzyli na to też rodzice mając na uwadze poszerzenie oferty edukacyjnej (wydłużony czas pracy szkoły, zorganizowanie dodatkowych zajęć i dożywiania uczniów).

 

     W naszej szkole oprócz oddziału przedszkolnego,  klas  I-VI są klasy integracyjne oraz zespoły terapeutyczne. Od września 2006 roku powstało Niepubliczne Gimnazjum Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

    Do szkoły uczęszczają dzieci terenu gminy Radomyśl Wielki, województwa podkarpackiego oraz małopolskiego. Placówka oferuje bogatą ofertę edukacyjną, mając na uwadze zróżnicowane zainteresowania dzieci bez względu na to czy jest intelektualistą,  artystą czy sportowcem może wybrać coś dla siebie i rozwijać swoje zdolności w wybranym przez siebie kole zainteresowań: informatycznym, dziennikarskim, plastycznym, matematycznym, muzyczno - tanecznym, języka angielskiego oraz UKS.

    Jesteśmy niedużą placówką. Dążymy do tego aby nasi uczniowie czuli się tutaj bezpiecznie i osiągali jak najlepsze wyniki w nauce. W szkole znajduje się pracownia komputerowa, gabinet logopedyczny, gabinet reedukacyjny oraz sala rehabilitacyjna.

     Szkoła realizuje program nauczania i wychowania zgodny z obowiązującym prawem oświatowym. Każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma opracowany przez wychowawcę Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET). Wszystkie dzieci mające trudności w nauce uczęszczają na zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze lub rewalidacyjne, podczas których wyrównywanie braków  w zakresie dydaktyki przebiega pod fachową opieką.

    Kadra nauczycielska to wykształcony, doświadczony i kompetentny zespół osób, zawsze otwarty na potrzeby dziecka i rodzica. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztatach. Nauczyciele i specjaliści tworzą tzw.  Zespół Terapeutyczny. Wspólne spotkania służą wymianie informacji dotyczących naszych podopiecznych, opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, dostosowania programów nauczania i systemu oceniania do możliwości uczniów, prowadzenia dokumentacji i monitoringu procesu edukacji dzieci. 

            Rok szkolny w naszej szkole obfituje w wiele uroczystości oraz imprez okolicznościowych, które odbywają się zgodnie z planem kalendarza szkolnego.  Organizacja życia kulturalnego uczniów służy kształtowaniu w wychowankach kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, zachowaniu, przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych pomaga wielu dzieciom uwierzyć we własne siły i możliwości. Często pokonują one swoją niepewność i nieśmiałość, są bardziej odpowiedzialne i otwarte. Nasza szkoła oprócz różnych akademii i apeli prowadzi cykliczne imprezy które są organizowane raz w roku. Jedną z nich jest Piknik Integracyjny organizowany  od początku powstania Stowarzyszenia „Nasza Gmina”, a wraz z nim Niepublicznej Szkoły Podstawowej który odbywa się  zawsze we wrześniu. Drugą imprezą jest Przegląd Małych Form Teatralnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym gdzie celem działania jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do  kultury i uwrażliwienie ich na sztukę. Uczestnictwo w warsztatach, wyjazd do teatru, a później udział w przeglądzie twórczości pozwala rozwijać zainteresowania i zdolności, osiągnąć większą samodzielność tych dzieci. Celem przeglądu jest też integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, integracja uczestników oraz uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

     Stwarzając naszym uczniom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie tu prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez strachu i porażek.

(c) Copyright 2021 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl