Menu


 

 

REGULAMIN

Regulamin
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej
w roku szkolnym 2017/2018

1. Organizator konkursu:
Bogusława Sulisz - nauczyciel techniki oraz  Lucyna Grzyb– nauczyciel wychowania fizycznego w  Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dulczy Małej.

2. Cele konkursu:
• głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.

• samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

3. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas V – VI Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej posiadający kartę rowerową

4. Przebieg konkursu:

Konkurs składał się będzie z etapu – teoretycznego, który będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 25 pytań, ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz z drugiego etapu jazdy na rowerze przez przeszkody: ósemka, przedmiot do przewożenia, korytarz
z desek, slalom kółkowy - żmijka, zatrzymanie w miejscu.

5. Obliczanie wyników końcowych:

Wynik końcowy każdego zawodnika jest to suma miejsc uzyskanych z poszczególnych etapów. Im niższa suma tym wyższe miejsce końcowe. W przypadku równej sumy punktów wyższe miejsce uzyskuje zawodnik, który ma więcej punktów z etapu teoretycznego.

6. Terminy konkursu.

Konkurs odbędzie się w dniu 19. 04.2018 r. o godz. 12.30.

7. Zakres i literatura do konkursu.

Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej. Literaturę stanowią: Kodeks Drogowy, podręczniki i zeszyty ćwiczeń do techniki i wychowania komunikacyjnego, czasopisma tematyczne oraz portale internetowe publikujące zagadnienia związane z BRD.

8. Nagrody i wyróżnienia.

Nagrodami w konkursie będą dyplomy dla trzech najlepszych zawodników konkursu oraz oceny celujące z techniki i wychowania fizycznego.

9. Informacje końcowe.

Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: organizator konkursu.

 

KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA ROWEREM TOR SPRAWNOŚCIOWY

1. Konkurencja polega na przejechaniu toru sprawnościowego w kolejności ustalonej przez organizatora.

2. Tor sprawnościowy składa się z pięciu przeszkód. Czas przejazdu nie jest limitowany.

3. Uczestnik startujący w konkurencjach praktycznych jazdy rowerem wykonuje obowiązkowo zadanie w kasku ochronnym.

4. Punktacja:  

a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie

minus 1 punkt

Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami (punkty karne zalicza się do przeszkody, przed którą podparcie nastąpiło)

b) zjechanie z przeszkody jednoelementowej

minus 3 punkty

c) każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez przeszkody wieloelementowe

minus 3 punkty za każdy ominięty odcinek pomiędzy pachołkami, tyczkami, krążkami i listwami.

d) przekroczenie linii ograniczającej slalom

minus 3 punkty

e) upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki lub zaczepu

minus 3 punkty

f) ominięcie całej przeszkody

minus 15 punktów

Za ominięcie przeszkody uważa się nie podjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po przeszkodzie.

g) zabrania się pokonywanie przeszkód podskakując na rowerze, przenosząc rower, przesuwając go po nawierzchni oraz cofania roweru lub jazdy wstecz

minus 15 punktów

h) element naruszony przednim kołem a następnie tylnym jest liczony jako:

minus 1 punkt

i) jedno lub kilkakrotne naruszenie częścią ciała uczestnika tej samej tyczki, pachołka, krążka

minus 1 punkt

j) upadek uczestnika podczas przejazdu przez tor przeszkód

minus 3 punkty

k) zawracanie między przeszkodami

minus 3 punkty

l) maksymalnie na każdej przeszkodzie można otrzymać

minus 15 punktów 

Rysunki przeszkód z punktacją: 

Przeszkoda nr 1

Ósemka

Błędy i punktacja:

* potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami- minus 1 pkt

* każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez przeszkody wieloelementowe -  minus 3 pkt (za każdy ominięty odcinek pomiędzy pachołkami)

* ominięcie całej przeszkody-  minus 15 pkt 

Przeszkoda nr 2

 Przedmiot do przewożenia 

 

 

Błędy i punktacja:

* potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami - minus 1 pkt

* upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki - minus 3 pkt

*  ominięcie całej przeszkody - minus 15 pkt 

Przeszkoda nr 3

Korytarz z desek

 

Błędy i punktacja:

* potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami - minus 1 pkt

* każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez przeszkody wieloelementowe - minus 3 pkt (za każdy ominięty odcinek pomiędzy listwami)

* ominięcie całej przeszkody - minus 15 pkt 

Przeszkoda nr 4

Slalom kółkowy - żmijka

 

Błędy i punktacja:

* potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami - minus 1 pkt

* każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez przeszkody wieloelementowe - minus 3 pkt (za każdy ominięty odcinek pomiędzy krążkami)

* ominięcie całej przeszkody - minus 15 pkt 

Przeszkoda nr 5

Zatrzymanie w miejscu

 

Aby zaliczyć przeszkodę należy przejechać przednim kołem odpowiednią linię początku zatrzymania dla danego rodzaju roweru i zatrzymać się przed listwą a następnie należy położyć nogę na podłożu.

* przesunięcie listwy kołem -  minus 1 pkt

* przewrócenie lub przesunięcie pachołka -  minus 1 pkt

* podparcie się -  minus 1 pkt

* strącenie listwy z pachołków -  minus 3 pkt

* nie przejechanie przednim kołem linii początku zatrzymania-  minus 15 pkt 

(c) Copyright 2020 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl