">
  Menu

 

 

 

 

Projekt „Chcę się uczyć”

Program finansowany jest z Priorytetu IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1;Poddziałanie 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do usług edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Beneficjentem programu jest:

Stowarzyszenie Nasza Gmina, Dulcza Mała 40,39-310 Radomyśl Wielki

Program będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Przewiduje on realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych skierowanych do 58 uczniów klas I – VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej.

Celem projektu jest zapewnienie 58 uczennicom/uczniom naszej szkoły udziału w bezpłatnej ofercie zajęć pozalekcyjnych, stymulujących wszechstronny rozwój oraz wyrównujących szanse edukacyjne. Wartość wsparcia dla naszej szkoły wynosi 111 347,32 zł i jest w całości opłacony ze Źródeł Unii Europejskiej (85%) i wkładu krajowego (15%). Natomiast wartość wkładu własnego wynosi 15 250 zł.

W ramach projektu zrealizujemy 610 godzin zajęć dodatkowych, w tym:

  • 160 godziny zajęć dodatkowych z j.niemieckiego

  • 50 godzin zajęć dodatkowych z przyrody

  • 50 godzin zajęć dodatkowych z j.angielskiego

  • 50 godzin zajęć dodatkowych z gry na instrumencie

  • 50 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j.angielskiego

  • 50 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

  • 100 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z szybkiego czytania

  • 100 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; rytmiczno-muzycznych

Ponadto w ramach projektu szkoła zakupi:

-pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia, radioodtwarzacz CD, tablicę multimedialną, aparat fotograficzny, językowe pomoce multimedialne, materiały eksploatacyjne i pomoce biurowe niezbędne do realizacji projektu, dyplomy dla dzieci oraz catering na zakończenie zajęć. Każdy uczestnik zajęć otrzyma zestaw materiałów piśmienniczych i/lub podręczników w zależności od zajęć.

(c) Copyright 2021 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl